heit&mem

Nei in koarte, fûle striid en mei de wil om te libjen, is spitigernôch stoarn ús alderleafste

Nei in koarte, fûle striid en mei de wil om te libjen, is spitigernôch stoarn ús alderleafste

Joukje de Jong 9 november 2016

Nei in koarte, fûle striid en mei de wil om te libjen, is spitigernôch stoarn ús alderleafste