heit&mem

Nei in drôvich ûngelok bisto der ynienen net mear. Do wiest sa leaf. Mear wurden kinne wy net fine.

Nei in drôvich ûngelok bisto der ynienen net mear. Do wiest sa leaf. Mear wurden kinne wy net fine.

Joukje de Jong 9 november 2016

Nei in drôvich ûngelok bisto der ynienen net mear. Do wiest sa leaf. Mear wurden kinne wy net fine.