heit&mem

Nei dyn bernetiid

Nei dyn bernetiid

Sietske Zwart 15 december 2014

Nei dyn bernetiid
folget aanst it grutte libben.
Soargje datst dan bliuwe meist
in seine foar dyn sibben.