heit&mem

Neat

Neat

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Neat yn it libben
sil wer itselde wêze.
Want ús leave…
is der net mear.