heit&mem

(namme) koe wat de measten net mear kinne, en dat is gewoan wêze sa as je binne.

(namme) koe wat de measten net mear kinne, en dat is gewoan wêze sa as je binne.

Sietske Zwart 28 augustus 2015

(namme) koe wat de measten net mear kinne, en dat is gewoan wêze sa as je binne.