heit&mem

Myn suske yn ‘e widze

Myn suske yn ‘e widze

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Myn suske yn ’e widze
einlings is it safier.
Wat bisto bysûnder
en wat bin ik bliid .
Aanst sil ik dy ferskes leare
en boartsje mei dy oer de flier.
No earst mar lekker koese,
want dat is noch net safier.