heit&mem

Myn leave man, ús heit en pake út tûzenen hat ús ferlitte moatten. Hy wie der altyd foar eltsenien.

Myn leave man, ús heit en pake út tûzenen hat ús ferlitte moatten. Hy wie der altyd foar eltsenien.

Joukje de Jong 9 november 2016

Myn leave man, ús heit en pake út tûzenen hat ús ferlitte moatten. Hy wie der altyd foar eltsenien.