heit&mem

Myn earmke

Myn earmke

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Myn earmke
stiif om dy hinne
sa moai dat wy no
broer en suske binne!