heit&mem

Mocht dy juster wat mislearje,

Mocht dy juster wat mislearje,

Sietske Zwart 15 december 2014

Mocht dy juster wat mislearje,
hjoed net kremmenearje.
Moarn gewoan wer op ‘e nij probearje!