heit&mem

Moast ris sjen

Moast ris sjen

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

De iene seit: “Hy liket op heit”
en de oare fynt: op mem.
Wy soenen sizze:
jimme moatte út lytse …
sels mar ris besjen!