heit&mem

Minyhantsjes

Minyhantsjes

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Minyhantsjes
minyfuotsjes
minymûltsje
minynoas
Grut is ’t lok
in maksywûnder
poppeslokje
tsjoch en proast!