heit&mem

Mei’t it net mooglik is om jimme allegearre persoanlik te betankjen foar de stipe en belangstelling nei it ferstjerren fan ús …. betsjûgje wy jimme hjirmei ús oprjochte tank.

Mei’t it net mooglik is om jimme allegearre persoanlik te betankjen foar de stipe en belangstelling nei it ferstjerren fan ús …. betsjûgje wy jimme hjirmei ús oprjochte tank.

Joukje de Jong 9 november 2016

Mei’t it net mooglik is om jimme allegearre persoanlik te betankjen foar de stipe en belangstelling nei it ferstjerren fan ús …. betsjûgje wy jimme hjirmei ús oprjochte tank.