heit&mem

Mei winskjen om safolle

Mei winskjen om safolle

Sietske Zwart 15 december 2014

Mei winskjen om safolle
brekt mannichien de holle

Mar Dieuwke, tink hjir mar om:
net winskje wat men ha kin,
mar tinke wer it mei ta kin

Dan hat men it altyd rom