heit&mem

Mei leafde tinke wy alle dagen wer oan …. Hertferwaarmjend wiene alle hannen, tuten, leave wurden, blommen en kaarten. It ôfskie, dat wy mei safollen diele koene, hat djippe yndruk makke. Dêrfoar wolle wy elkenien tank sizze en wy sille dêrmei ek de krêft fine om fierder te gean.

Mei leafde tinke wy alle dagen wer oan …. Hertferwaarmjend wiene alle hannen, tuten, leave wurden, blommen en kaarten. It ôfskie, dat wy mei safollen diele koene, hat djippe yndruk makke. Dêrfoar wolle wy elkenien tank sizze en wy sille dêrmei ek de krêft fine om fierder te gean.

Joukje de Jong 9 november 2016

Mei leafde tinke wy alle dagen wer oan ….
Hertferwaarmjend wiene alle hannen, tuten, leave wurden, blommen en kaarten. It ôfskie, dat wy mei safolle minsken diele koene, hat djippe yndruk makke. Dêrfoar wolle wy elkenien tank sizze en wy sille dêrmei ek de krêft fine om fierder te gean.