heit&mem

Mei leafde hasto foar ús libbe en soarge. No moatte wy mei in protte fertriet ôfskie nimme fan myn ynlik leave man en ús leave, soarchsume heit en pake

Mei leafde hasto foar ús libbe en soarge. No moatte wy mei in protte fertriet ôfskie nimme fan myn ynlik leave man en ús leave, soarchsume heit en pake

Joukje de Jong 9 november 2016

Mei leafde hasto foar ús libbe en soarge. No moatte wy mei in protte fertriet ôfskie nimme fan myn ynlik leave man en ús leave, soarchsume heit en pake