heit&mem

Mei in protte fertriet yn ús hert wolle wy jimme witte litte dat fan har pine ferlost is ús leave

Mei in protte fertriet yn ús hert wolle wy jimme witte litte dat fan har pine ferlost is ús leave

Joukje de Jong 9 november 2016

Mei in protte fertriet yn ús hert wolle wy jimme witte litte dat fan har pine ferlost is ús leave