heit&mem

Mei grut fertriet, mar ek fol fan tankberens foar alles wat sy foar ús betsjutten hat, litte wy witte dat by ús wei gien is ús leave

Mei grut fertriet, mar ek fol fan tankberens foar alles wat sy foar ús betsjutten hat, litte wy witte dat by ús wei gien is ús leave

Joukje de Jong 9 november 2016

Mei grut fertriet, mar ek fol fan tankberens foar alles wat sy foar ús betsjutten hat, litte wy witte dat by ús weigien is ús leave