heit&mem

Mei grut fertriet, mar ek fol fan moaie oantinkens, diele wy jimme mei dat nei in roerich libben fan ús ôfskie nommen hat myn leave frou en ús fantastyske mem

Mei grut fertriet, mar ek fol fan moaie oantinkens, diele wy jimme mei dat nei in roerich libben fan ús ôfskie nommen hat myn leave frou en ús fantastyske mem

Joukje de Jong 9 november 2016

Mei grut fertriet, mar ek fol fan moaie oantinkens, diele wy jimme mei dat nei in roerich libben fan ús ôfskie nommen hat myn leave frou en ús fantastyske mem