heit&mem

Mei fertriet yn ús hert, mar wol yn grutte tankberheid foar wat wy meielkoar belibje mochten, hawwe wy ôfskie nimme moatten fan myn leave frou, ús ûnferjitlike mem en beppe

Mei fertriet yn ús hert, mar wol yn grutte tankberheid foar wat wy meielkoar belibje mochten, hawwe wy ôfskie nimme moatten fan myn leave frou, ús ûnferjitlike mem en beppe

Joukje de Jong 9 november 2016

Mei fertriet yn ús hert, mar wol yn grutte tankberheid foar wat wy meielkoar belibje mochten, hawwe wy ôfskie nimme moatten fan myn leave frou, ús ûnferjitlike mem en beppe