heit&mem

Mei fertriet litte wy witte dat, nei in libben fol leafde en soarch, op freed 25 july 1992 ferstoarn is myn leave frou, ús soarchsume mem en beppe

Mei fertriet litte wy witte dat, nei in libben fol leafde en soarch, op freed 25 july 1992 ferstoarn is myn leave frou, ús soarchsume mem en beppe

Joukje de Jong 9 november 2016

Mei fertriet litte wy witte dat, nei in libben fol leafde en soarch, op freed 25 july 1992 ferstoarn is myn leave frou, ús soarchsume mem en beppe