heit&mem

Mei dyn libben wêze lykas de sinne

Mei dyn libben wêze lykas de sinne

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Mei dyn libben wêze lykas de sinne
Mei waarmte, lok en leafde om dy hinne!