heit&mem

Mei dy

Mei dy

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Mei dy, leaf famke,
lyts en sûn
is foar ús
in nij aventoer begûn.
Wy sizze wol
tûzen kear opnij
wat binne wy
dochs wiis mei dy!