heit&mem

Mei djippe bewûndering en in protte respekt foar har moedich droegen sykte en tankber foar alles wat sy ús yn har libben meijûn hat, dogge wy kundskip dat by ús weigien is myn ynlik leave frou, ús soarchsume mem en fantastyske beppe

Mei djippe bewûndering en in protte respekt foar har moedich droegen sykte en tankber foar alles wat sy ús yn har libben meijûn hat, dogge wy kundskip dat by ús weigien is myn ynlik leave frou, ús soarchsume mem en fantastyske beppe

Joukje de Jong 11 november 2016

Mei djippe bewûndering en in protte respekt foar har moedich droegen sykte en tankber foar alles wat sy ús yn har libben meijûn hat, dogge wy kundskip dat by ús weigien is myn ynlik leave frou, ús soarchsume mem en fantastyske beppe