heit&mem

Mei al syn/har fleur en kriich hat hy/sy dizze striid net winne kinnen.

Mei al syn/har fleur en kriich hat hy/sy dizze striid net winne kinnen.

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Mei al syn/har fleur en kriich hat hy/sy dizze striid net winne kinnen.