heit&mem

Lytse poppe yn ’e widze

Lytse poppe yn ’e widze

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Lytse poppe yn ’e widze.
Lytse poppe, leaf en tear.
Hjir binne gjin wurden foar,
sa wûndermoai
oan God de ear.