heit&mem

Lytse lûden

Lytse lûden

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Barre der noch wûnders?
Wurdt it lok noch fûn?
Do mei dyn lytse lûden,
hast ús it antwurd jûn.