heit&mem

Lytse, leave poppe

Lytse, leave poppe

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Pakes, beppes, freonen, sibben
yn it widske leit nij libben.
Wy wolle it
fan de dakken roppe:
wy ha in lytse, leave poppe!