heit&mem

Lytse Janny, folgje Jezus.

Lytse Janny, folgje Jezus.

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Lytse Janny, folgje Jezus.
Nimmen is sa goed as Hy.
Hear, Syn stim ropt allegearre:
“Lytse berntsjes, kom ta My!”

Jimmer sil Hy dy beweitsje
as in Hoeder, trou en goê,
en Hy sil nei hûs tabringe
’t skiepke dat ferdwale soe.