heit&mem

Lytse hantsjes

Lytse hantsjes

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Dêr wie it dan safier
in lyts popke oer de flier.
Lytse hantsjes, lytse earkes
in lyts kopke mei in miny noas,
dêr’t wy sa wiis mei binne
dat kin dochs net oars!