heit&mem

Lyk as in blom nei in dize,

Lyk as in blom nei in dize,

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Lyk as in blom nei in dize,
har blêdsjes iepen docht;
en glimkjend op har eigen wize,
bliid nei de sinne sjocht.
Sa moatte wy by wat ús treft,
nei boppe sjen, nei God.
Hy jout ús hieltyd nije krêft,
en hy bestjoerd ús lot.