heit&mem

Lok fynst yn it earste glimke

Lok fynst yn it earste glimke

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Lok fynst yn it earste glimke
fan dyn bern.
Lok fynst yn ’e freegjende eagen
dy’t nei dy opsjogge.
Lok fynst yn it hantsje dat yn
dines leit.
Lok fynst yn dat iene wurd
dat krekt alles seit.