heit&mem

Lit thús en ek by oaren

Lit thús en ek by oaren

Sietske Zwart 15 december 2014

Lit thús en ek by oaren
oeral dyn ljochtsje skine.
Dan silsto op dyn libbenspaad
grif rike dingen fine.
Faaks silst ek leed ûntdekke
dat bring it libben mei
skyn do dan mei dyn ljochtsje
der alle skaden wei.