heit&mem

Lit no dyn wurge lea mar rêste

Lit no dyn wurge lea mar rêste

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Lit no dyn wurge lea mar rêste
lis alle wurk en ark mar wei
Ferjit de soarch dy’t dy belêste,
it is no dien, it is foarby.