heit&mem

Lit dyn libben wêze,

Lit dyn libben wêze,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Lit dyn libben wêze,
lyk as de sinne,
mei leafde, lok en
waarmte om dy hinne!