heit&mem

Lit dyn libben wêze

Lit dyn libben wêze

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Lit dyn libben wêze
lykas de sinne,
mei leafde, lok en
waarmte om dy hinne!