heit&mem

Libje lang en libje sûn.

Libje lang en libje sûn.

Sietske Zwart 15 december 2014

Libje lang en libje sûn.
Yt jo dik, jit tsjok en rûn.
Ha in tige fleurich sin
en ek noait gjin jild te min.