heit&mem

Libje der altyd needrich hinne

Libje der altyd needrich hinne

Dieuwke van der Meer 9 maart 2015

Libje der altyd needrich hinne
Needrich as it ferjit my net
Needrichheid sil ivich bliuwe
Idle grutheid mar in set
Oft in rike soms dy skoudert
Of gjin achting foar dy hat
Grut te wêzen op jins skatten
Is de wiere grutheid net