heit&mem

Libben út ús libben

Libben út ús libben

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Libben út ús libben
Lyts en hiel bysûnder
Wy jouwe dy in namme
Mar einliks hjitsto wûnder