heit&mem

Libben kin net dea.

Libben kin net dea.

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Libben kin net dea.
Leafde kin net stjerre.
De dea is al in hoarizon
Wy kinne net fierder sjen.
Mar efter de kime
leit it lân fan beloften.
(Tine Deelstra-Reitsma)