heit&mem

Leave heit, foar ús bisto ûnbeheinde leafde en oandacht. Dy wiene altyd by ús en dêr hasto ús mei foarme. Sa libbesto yn ús en yn dyn pakesizzers fierder, foar altyd.

Leave heit, foar ús bisto ûnbeheinde leafde en oandacht. Dy wiene altyd by ús en dêr hasto ús mei foarme. Sa libbesto yn ús en yn dyn pakesizzers fierder, foar altyd.

Joukje de Jong 9 november 2016

Leave heit, foar ús bisto ûnbeheinde leafde en oandacht. Dy wiene altyd by ús en dêr hasto ús mei foarme. Sa libbesto yn ús en yn dyn pakesizzers fierder, foar altyd.