heit&mem

Leave heit, do hast ús hommels ferlitten. Wy hoopje datsto no lokkich bist. Dyn libben moat ik loslitte, yn myn libben hâld ik dy fêst.

Leave heit, do hast ús hommels ferlitten. Wy hoopje datsto no lokkich bist. Dyn libben moat ik loslitte, yn myn libben hâld ik dy fêst.

Joukje de Jong 9 november 2016

Leave heit, do hast ús hommels ferlitten. Wy hoopje datsto no lokkich bist.
Dyn libben moat ik loslitte, yn myn libben hâld ik dy fêst.