heit&mem

Leafde

Leafde

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Leafde
Leaf hawwe is foar leaf nimme
elkoars lekken en brekken;
in net wiermakke wurd
oersljochtsje mei in knypeach
Want allinnich sa en net oars
sil jim leafde bestean.

– Berber v/d Geest