heit&mem

Leaf lyts jonkje/famke,

Leaf lyts jonkje/famke,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Leaf lyts jonkje/famke,
sa bliid datsto der bist.
Triennen fol leafde
dy’tsto noch net begripe kinst.