heit&mem

Leaf lyts famke/jonkje,

Leaf lyts famke/jonkje,

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Leaf lyts famke/jonkje,
sa eigen en unyk
wy binn’ sa bliid mei dy
wat makkesto ús ryk.

Leaf lyts famke/jonkje
do hearst by ús
fiel dy mar feilich
dit is dyn thús.