heit&mem

Leaf lyts famke / jonkje

Leaf lyts famke / jonkje

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Leaf lyts famke / jonkje,
sa eigen en unyk.
Wy binne sa bliid mei dy,
wat makkesto ús ryk!