heit&mem

Leaf lyts berntsje

Leaf lyts berntsje

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Leaf lyts berntsje
kostberder as goud,
sa wolkom yn ús midden
troch de Hear oan ús tabetroud