heit&mem

Leaf lyts berntsje

Leaf lyts berntsje

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Leaf lyts berntsje,
tear en bysûnder,
troch God oan ús tabetroud,
dit grutte wûnder.