heit&mem

Klim yn de bargemottebeam

Klim yn de bargemottebeam

Sietske Zwart 15 december 2014

Klim yn de bargemottebeam
en yt in bargemottepar,
yn trije happen is er fuort
en wurdtst in bargemotsje.

…Mar ofst no in bargemotsje bist
of in famke mei wyt hier,
fan de stjerkes yn dyn eagen
wurdt ik altiten like blier.