heit&mem

Kleurje

Kleurje

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Sa as de sinne
de blommen kleuret,
sa kleurje bern
it libben.