heit&mem

Jezus seit: Hy wol, dat wy allegear

Jezus seit: Hy wol, dat wy allegear

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Jezus seit: Hy wol, dat wy allegear
binn’ in moai lyts kearske
of in ljochte stjer.
En hy wol dat der ljocht jout ta Syn ear,
do en ik net minder
mar altyd mear!