heit&mem

Ja, flippe, flappe, flop,

Ja, flippe, flappe, flop,

Dieuwke van der Meer 9 februari 2015

Ja, flippe, flappe, flop,
it pintsje skriuwt it op.
Dat ha ik efkes liend,
no ’k delset wat ik mien.
Dat ik hjir myn namme set,
fyn ’k moai, ferjit my net!